شما می توانید پس از انتخاب اولین تصویر آفت، با استفاده از دکمه های چپ و راست کیبورد یا با استفاده از ماوس تصاویر را به ترتیب مرور نمایید.