ارزیابی کارایی آفت‌کش گیاهی دایابون (SL 10%)، روی سوسک برگخوار نارون Xanthogaleruca luteolla

 
نویسندگان
مریم وهابی مشهور1؛ سعید محرمی پور  1؛ مریم نگهبان2
1گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
2بخش تحقیقات آفت‌کش‌ها، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.


چکیده
سوسک برگخوار نارون، Xanthogaleruca luteolla، از مهم­ترین آفت درختان نارون می­باشد که هر ساله خسارت زیادی به این درختان در فضای سبز شهری وارد می کند. کنترل شیمیایی از مهم‌ترین روش‌های مدیریت این آفت می‌باشد که امروزه به­طور گسترده­ای استفاده می­شود. به دلیل آثار زیان­بار ترکیبات شیمیایی بر موجودات غیر هدف، دشمنان طبیعی و محیط زیست، استفاده از آفت­کش­های گیاه پایه راهکاری امن و مناسب برای کنترل این آفت به نظر می­رسد. در این پژوهش سمیت تماسی گوارشی یک حشره­کش گیاهی جدید، تحت عنوان دایابون (SL 10%)، تهیه شده از روغن­های گیاهی، روی لارو سن دو، لارو سن سه و حشره کامل سوسک برگخوار نارون مورد مطالعه قرار گرفت. در آزمایش­های مقدماتی، غلظت 20 تا 80 درصد کشندگی بر اساس فواصل لگاریتمی بدست آمد. مقادیر LC50 پس از محلول­پاشی روی برگ و حشره روی لارو سن دو، لارو سن سه و حشره کامل به ترتیب معادل 5154،  6272 و 3928  پی‌پی‌ام  بود. همچنین مصرف آفت‌کش، خسارت وارد شده به برگ را به ترتیب توسط لاروهای سن دو (5000 پی‌پی‌ام )، لارو سن سه (6000 پی‌پی‌ام) و حشره کامل (4000 پی‌پی‌ام)،  به ترتیب به میزان 20 درصد، 40 درصد و 60 درصد در مقایسه با شاهد کاهش داد. یافته­های این پژوهش امکان استفاده از دایابون در مدیریت سوسک برگخوار نارون در فضای سبز شهری را نشان می دهد.  

کلیدواژه ها
خسارت؛ دایابون؛ درصد کشندگی؛ سمیت تماسی

دانلود فایل pdf مقاله