آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران کرج، بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، شرکت نانوفناوران دایا
آدرس پستی جهت مکاتبات : تهران، دانشگاه تربیت مدرس، مرکز رشد دانشکده کشاورزی،
صندوق پستی 336-14115

IFrame

کارگاه تولید : تهران، احمد آباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، خیابان انقلاب، خیابان احسانی راد، مرکز رشد واحد های فناور سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، شرکت نانو فناوران دایا


IFrame

Dr. Maryam Negahban : +98 9124799905

 

Dr. saeed Moharramipour : +98 9122035653


تلفن کارگاه : 56277183-021
فکس : 56275191-021

تلفن دفتر مرکزی : 48292341-021
فکس : 00222948-021