راهنمای استفاده از آفت کش گیاهی دایابون
ماده موثره دایابون از روغن کرچک تهیه شده است
دایابون علاوه بر مزایای روغن، کوتیکول آفت را تخریب می نماید و حشره به تدریج آب بدن خود را از دست می دهد. به این دلیل اگر آفت هر قدر هم که به سموم شیمیایی مقاوم شده باشد در مقابل دایابون نمی تواند مقاومت نماید و به این ترتیب نژاد های مقاوم از بین خواهند رفت.
توصیه می شود دایابون را هنگام عصر در گلخانه مصرف نمایید؛ در زمان مصرف تهویه را خاموش نگه دارید. هر قدر که رطوبت گلخانه بالاتر باشد تاثیر دایابون بیشتر می شود. بنابراین پس از محلول پاشی دایابون روی گیاهان، نباید زود خشک شود. این رطوبت موجب طغیان سفیدک نمی شود بلکه بیماریهای قارچی در حضور دایابون کنترل خواهند شد. تا کنون در گلخانه هایی که دایابون استفاده شده مشکلی بنام سفیدک نداشته اند.
دایابون تقریبا اکثر کنه های بالغ و پوره ها را از بین می برد و می تواند روی حدود 30 درصد تخمها هم موثر باشد. بنابر این لازم است دو تا سه نوبت به فاصله 6 یا 7 روز استفاده شود تا ذخیره تخم در گلخانه فروکش کند. البته شما می توانید در صورت لزوم دایابون را به همراه یک تخم کش تست نمایید.
اگر از دایابون استفاده شود می تواند خطر طغیان سفید بالک و تریپس هم کاهش یابد.
همانطور که ذکر شد محلول ساخته شده دایابون با آب کاملا پایدار است و تا چندین ماه به صورت شیری باقی می ماند، پس لازم نیست با چیزی مخلوط شود
رموز موفقیت در اثر بخشی کامل دایابون
1- از لانس سرکج برای سمپاشی پشت برگ ها استفاده شود.
2- عملیات سمپاشی در هنگام عصر انجام شود.
3- از زمان سمپاشی فن ها خاموش شود و تا صبح روز بعد خاموش بماند. هر قدر رطوبت بالاتر برود و دایابون دیرتر خشک شود تاثیر بیشتری خواهد داشت.
4- دایابون اثر تماسی دارد و باید به کنه برخورد کند؛ لذا سمپاشی باید با دقت بیشتری انجام شود.